ជូនកាដូដែលអាចបន្តនៃការផ្តល់ជូន

ពេលនេះអ្នកអាចផ្តល់ជូនកាដូជាប្រភេទ mds Solo, Duo ឬ Ensembleដែលមានសុពលភាពរហូតដល់រយៈពេល៦ខែ.ស្វែងយល់បន្ថែម